Algemene Voorwaarden

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met FEM in beweging, training- en coaching, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘coaching’ of ‘cursus’.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door FEM in beweging.

Inzet en motivatie
FEM in beweging gebruikt alle kennis, kunde en inzet om de coaching tot een succes te maken. Zij verwacht dit ook van de coachee. Commitment en inzet vanuit de coachee is belangrijk om een maximaal resultaat te kunnen boeken.                           

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

FEM in beweging heeft haar privacy beleid vastgelegd in een privacyverklaring. Deze krijg je van mij zodra je een afspraak hebt gepland. Je kan deze ook nalezen op de website.

Aansprakelijkheid
Veel sessies van FEM in beweging vinden buiten plaats. Dat brengt risico’s met zich mee. Risico’s waar wij niet aansprakelijk voor gesteld willen worden. Door middel van akkoord te gaan met de AVW geef je aan FEM in beweging niet aansprakelijk te stellen voor de risico’s die het buiten werken met zich mee brengt.

Annulering
Indien je een afspraak af wenst te melden verzoek ik jou dat telefonisch en/of schriftelijk minimaal 24 uur van tevoren te doen. Zeg je korter dan 24 uur tevoren af dan ben ik genoodzaakt jou de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien de afspraak vanuit FEM in beweging niet kan plaatsvinden, dan zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Facturering en betaling

FEM in beweging wordt niet vergoed door externe instanties. Nadat je van FEM in beweging de factuur heb ontvangen wordt je verzocht het verschuldigde bedrag binnen twee weken aan FEM in beweging over te maken, mits daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Bij particuliere trainingen wordt er verzocht om na de training het bedrag contant te voldoen of van te voren via een Tikkie te betalen.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en eventuele materialen.

FEM in beweging – Linda Bijl – Tjotter 8, 1231 SK Loosdrecht – Tel: 06-46714418 – email: linda@feminbeweging.nl – www.feminbeweging.nl – KvK NR:
72736992 – BTW NR: NL173436638B01